• korporátní agenda: vedle standardní právní agendy související s fungováním obchodních společností (zejména změny ve společnostech, agenda obchodního rejstříku apod.) zajišťujeme i specializované úkony spočívající např. v přípravě akcionářských dohod, kotování/dekotování akcií na veřejných trzích, rozdělování společností a řešíme i další aspekty koncernového práva;

 • fúze a akvizice: poskytujeme komplexní právní servis od provedení právního auditu, strukturalizace transakce, přípravy/připomínkování návrhů smluvní dokumentace, zohlednění aspektů soutěžního práva;

 • sporná agenda: zastupujeme klienty v soudních řízeních, mezinárodních a tuzemských rozhodčích řízeních či správních řízeních, provádíme poradenství v oblasti insolvenčního práva a restrukturalizací, vymáháme pohledávky;

 • smluvní agenda: zajišťujeme přípravu a připomínkování všech druhů obchodně-právních a občansko-právních smluv a komplexní poradenství v rámci závazkově-právních vztahů;

 • přepravní právo a logistika: poskytujeme právní poradenství při národní a mezinárodní přepravě zboží i osob a v rámci vztahů s tímto souvisejících, zejména při přípravě a připomínkování přepravních smluv a přepravních řádů v souladu s platnou legislativou, včetně předpisů Evropské unie a příslušných mezinárodních úmluv (zejm. COTIF, CVR a CMR), řešíme otázky související s odpovědností za škodu a její náhradou;

 • právní vztahy k nemovitostem: jak prodávajícím tak kupujícím poskytujeme právní poradenství při koupi, prodeji a pronájmu nemovitostí, developerům pak při financování, výstavbě, prodeji či pronájmu developerských a investičních projektů, včetně stavebního řízení, připravujeme smluvní podklady pro následné prodeje/pronájmy bytových a nebytových jednotek, věnujeme se zřizování investičních fondů v oblasti nemovitostí;

 • pracovní právo: zajišťujeme komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva, včetně všech druhů pracovně-právních smluv, sjednávání a ukončování pracovně-právních vztahů, kolektivních smluv a souvisejících vztahů s odbory;

 • duševní vlastnictví: pro klienty provádíme tuzemské a mezinárodní registrace ochranných známek, patentů, chráníme jejich autorská práva, asistujeme při jejich převodech, udělování licencí a tvorbě související smluvní dokumentace;

 • bankovnictví a finance: bankám i jejich klientům poskytujeme odborný právní servis související s přípravou úvěrové a zajišťovací dokumentace, restrukturalizací dluhů, smluvním zajištěním projektového financování a jiných finančních transakcí či komplexním řešením právních vztahů v pojišťovnictví;

 • trestní právo: v trestních řízeních zajišťujeme zastupování klientů v postavení obviněných či obžalovaných, popř. poškozených, zpracováváme trestně-právní audity a posuzujeme případné trestně-právní aspekty obchodních transakcí;

 • telekomunikační právo: zajišťujeme právní poradenství pro poskytovatele telekomunikačních služeb, a to jak v souvislosti s vlastním poskytováním těchto služeb, tak ve vztahu k regulačnímu orgánu a ve správních řízeních před ním; a

 • rodinné právo: zastupujeme klienty ve věcech opatrovnických, ve věcech souvisejících s uzavíráním a rozvody manželství a v navazujících majetkoprávních záležitostech.